Shopping Cart

Zadzwoń do nas: +48 668 647 970

Darmowa wysyłka powyżej 2000 zł

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO elanskis.pl

z dnia 13.12.2021

 

Oficjalny sklep internetowy polskiego dystrybutora marki ELAN pod adresem https://www.elanskis.pl jest serwisem prowadzonym przez:

 

Dane firmy:

KRÓL KARO Piotr Karolus

Gałczyńskiego 18a/37

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 9372624894

Regon: 387195794

 

Adres showroom’u : 

elanskis.pl 

Szczyrkowska 166/5

43-360 Bystra

Adres e-mail: sklep@elanskis.pl

Numer telefonu: +48 668 647 970

 
§ 1

Słowniczek

W niniejszym regulaminie obowiązują następujące pojęcia:

 

 1. KONSUMENT osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.
 3. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
 4. że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
 5. na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. KUPUJĄCY oznacza konsumenta, przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym elanskis.pl; kupujący jest jednocześnie usługobiorcą.
 7. SPRZEDAWCA oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. KRÓL KARO Piotr Karolus, ul.Gałczyńskiego 18a/37, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372624894, sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą.
 8. TOWARY oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym elanskis.pl.
 9. ZAMÓWIENIE oznacza oświadczenie woli kupującego lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 10. KOSZYK ZAMÓWIEŃ oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie sprzedawcy www.elanskis.pl, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień kupujący wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 12. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. LOKAL PRZEDSIĘBIORCY miejsca prowadzenia działalności będące nieruchomościami, w których sprzedawca – prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe:
  • ul. Szczyrkowska 166/5, 43-360 Bystra (Showroom elanskis.pl)
 1. TRWAŁY NOŚNIK oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające kupującemu lub sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.
 2. TREŚCI CYFROWE oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 3. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 4. USŁUGODAWCA oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, KRÓL KARO Piotr Karolus, ul.Gałczyńskiego 18a/37, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372624894, usługodawca może być jednocześnie sprzedawcą.
 5. USŁUGOBIORCA oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną; usługobiorca może być jednocześnie kupującym.
 6. ADRESAT podmiot wskazany przez usługobiorcę jako właściwy do odebrania przesyłki.
 7. KARTA PODARUNKOWA elanskis.pl oznacza elektroniczny bon różnego przeznaczenia o unikatowym kodzie aktywacyjnym wydany przez Sklep Internetowy elanskis.pl na okaziciela, uprawniający każdorazowego posiadacza bonu do jego realizacji w Sklepie Internetowym elanskis.pl lub w wybranych lokalach przedsiębiorcy (Sklep stacjonarny elanskis.pl).
 8. GWARANCJA oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta) lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.
 9. RĘKOJMIA oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
 10. KODEKS CYWILNY oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).


§ 2

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez sprzedawcę sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu Internetowego elanskis.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sklep Internetowy elanskis.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.elanskis.pl i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:
  • umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie Sklepu Internetowego elanskis.pl za pomocą koszyka zamówień,
  • umożliwia rejestrację Konta klienta i dodawanie produktów do tak zwanej „Listy życzeń”,
  • umożliwia dokonywanie rezerwacji towarów celem przekazania ich bezpośrednio do lokalu przedsiębiorcy, za pomocą koszyka zamówień,
  • umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie Sklepu Internetowego elanskis.pl na zasadach określonych w § 10 Regulaminu,
  • umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.
 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  • rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa
 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego elanskis.pl przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego elanskis.pl
 2. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Usługobiorcy zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod adresem https://elanskis.pl/polityka-cookies.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.
 4. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.
 5. Usługobiorca, który zarejestrował Konto klienta na stronie Usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie subskrypcji “newslettera” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

§ 3

Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym elanskis.pl są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
 2. Ceny towarów znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego elanskis.pl nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
 4. W koszyku zamówień Usługobiorca dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 5. Sklep Internetowy elanskis.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez Usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do Usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:
  • złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień,
  • potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku (link aktywacyjny) “Złóż zamówienie” w ostatnim kroku koszyka zamówień.
 1. Na adres e-mail kupującego sprzedawca przesyła wiadomość gdzie przekazuje usługobiorcy w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:
  • głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju,
  • łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe,
  • podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.
 1. Kupujący może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Rejestracja Konta klienta daje Usługobiorcy również:
  • możliwość śledzenia on-line losów przesyłki,
  • wgląd w historię zamówień,
  • możliwość wykorzystania funkcjonalnego narzędzia “Moja lista życzeń”.
 1. W celu rejestracji Konta Klienta należy wypełnić formularz dostępny pod adresem https://elanskis.pl/customer/account/ create/. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 2. Sprzedawca dostarcza kupującemu w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub- na żądanie nabywcy- fakturę VAT. Sprzedawca dostarcza przedsiębiorcy na prawach konsumenta wyłącznie fakturę VAT.
 3. W chwili dostawy sprzedawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez kupującego jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 4. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:
  • 1 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności kupujący wskazał pobranie,
  • 1 do 5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności kupujący wskazał przedpłatę na konto bankowe.
 1. Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 5 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 10 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 11.
 2. Ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy kupujący informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole “Komentarz” w koszyku zamówień. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez kupującego terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli sprzedawca odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z kupującym zgodnie z ust. 11, kupujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 3. Po rozwiązaniu umowy sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

§ 4

Forma płatności

 1. Kupujący ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:
  • przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sprzedawcy:
  • KRÓL KARO Piotr Karolus
  • ING 71 1050 1070 1000 0092 8015 8099
  • za pośrednictwem operatora systemu płatności P24:
  • gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez listonosza bądź kuriera w momencie dostawy towarów (tylko jeżeli taka forma dostawy jest udostępniona dla danego produktu).
  • kartą podarunkową elanskis.pl zakupioną w Sklepie Internetowym elanskis.pl lub uzyskaną od osoby trzeciej.
  • Zasady korzystania z kart podarunkowych elanskis.pl zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  • płatnością w systemie ratalnym obsługiwanym przez P24.
  • Zasady zakupów ratalnych opisane zostały w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 1. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 5

Forma dostawy

 1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru:
  • Firmą kurierską DPD
  •         Paczkomaty 24/7 Inpost

 

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez kupującego w potwierdzonym zamówieniu.
 2. Zasady odbioru osobistego towarów zarezerwowanych w Sklepie Internetowym elanskis.pl. określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 6

Koszt dostarczenia towaru

 1. Koszt dostawy towaru ponosi kupujący, zgodnie z cennikami zamieszczonymi w procesie dodawania do koszyka.
 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy, formy płatności oraz możliwości optymalizacji i grupowania przesyłek. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień). 
 3. Darmowa dostawa obowiązuje po przekroczeniu progu 2000 zł 

 

§ 7

Reklamacje Konsumenckie

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilnym w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
  • a poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem https://elanskis.pl/complaint/form ;
  • b wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  • c wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  • d ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;
 1. Wypełniając formularz reklamacyjny o którym mowa w punkcie a) konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma, na podany adres e-mail, zgłoszenie reklamacyjne w formacie .pdf, które po wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać sprzedawcy.
 2. Dla zawiadomień o których mowa w punktach b), c) konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  • określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),
  • dowód zakupu reklamowanego towaru,
  • opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie reklamującego,
  • datę wniesienia reklamacji,
  • podpis zgłaszającego reklamację,
  • w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 1. W celu umożliwienia sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby sprzedawcy albo przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, aby sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
 2. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Ponadto konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Prowadzenie przez sprzedawcę postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
  • prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  • dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 1. W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
 2. Ponadto sprzedawca podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 8

Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 12, konsumentowi i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 8 ust. 11.
 2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może:
  • skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego w Załączniku nr 4; lub
  • złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 1. Okres odstąpienia, o którym mowa § 8 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.
 2. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta koszty dostarczenia towaru – koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru zgodnie z kosztorysem zamieszczonym w § 6 Regulaminu.
 4. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odsyła towary albo przekazuje je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.
 7. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
 8. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym elanskis.pl ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.
 9. Sprzedawca nie przewiduje prawa odstąpienia określonego w § 8 ust. 1-11 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w następujących przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 1. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 – 12, sprzedawca oferuje dobrowolnie prawo do zwrotu produktu w terminie 30 dni od jego otrzymania. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary wraz z oświadczeniem o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu trzydziestu dni. Warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu (po upłynięciu ustawowego terminu 14 dni) jest to, że konsument nie używał produktu i prześle produkt w komplecie, w pierwotnym i niepogorszonym stanie, bez zabrudzeń czy uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu (jeżeli takie istniało). Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, które pozostaje nienaruszone. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie odnosi się do kart podarunkowych elanskis.pl ani do umów zawieranych na odległość w przypadkach określonych w § 8 ust. 12.

§ 9

Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu Sklepu Internetowego elanskis.pl

 1. Usługodawca umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej Sklepu Internetowego elanskis.pl.
 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych usługobiorców przeglądających Sklep Internetowy elanskis.pl oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
  • naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),
  • nawołujące do nienawiści czy przemocy,
  • obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,
  • pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 10

Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie Sklepu Internetowego elanskis.pl oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać, wedle własnego wyboru:
  • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  • ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;
 1. Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  • określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,
  • datę wniesienia reklamacji,
  • podpis zgłaszającego reklamację,
 1. W przypadku przesłania przez usługobiorcę zgłoszenia e-mailem, ze wskazaniem zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 2. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.

 

§ 11

Informacja RODO

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: KRÓL KARO Piotr Karolus, NIP: 9372624894 +48 668 647 970.; adres e-mail: sklep@elanskis.pl
 2. Polityka prywatności i bezpieczeństwa jest dostępna pod adresem https://elanskis.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Polityka cookies jest dostępna pod adresem https://elanskis.pl/polityka-cookies.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone w serwisie Sklepu Internetowego elanskis.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez kupującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w serwisie Sklepu Internetowego elanskis.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego elanskis.pl (https://elanskis.pl/regulamin) oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

Załączniki do pobrania:

Darmowa dostawa

Dotyczy narty z najnowszej kolekcji

Łatwe 14 dniowe zwroty

14 dni gwarantowanego zwrotu pieniędzy

Gwarancja międzynarodowa

Oferowane w kraju użytkowania

100% Bezpieczna Płatność

Przelewy 24 / MasterCard / Visa / Raty

© www.elanskis.pl | 2022