§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu “ Wygraj samochód na weekend” zwanego dalej „Konkursem”, jest P.H.U. AUTO-GAZDA MICHAŁ GAZDA NIP 6381002446, Pszczyna, ul. Bielska 31d, kod pocztowy 43-200, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest prowadzony w salonie Elan przy ul. Szczyrkowska 166/5 w Bystrej 

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. 

§ 2 

UCZESTNICY 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która łącznie: 

a) ukończyła 18 rok życia; 

b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 

c) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość; 

d) spełni warunki, o których mowa w ust. 3 poniżej i § 3 ust. 2 Regulaminu. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia) współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

§ 3 

CZAS I WARUNKI KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 grudnia 2020 roku o godzinie i trwa do dnia 5 grudnia 2020 roku, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedź Konkursową określoną w ust. 3 poniżej. 

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie: 

a) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 poniżej; 

b) Zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu 

c) Udzielenie zgód i przesłanie Organizatorowi informacji, oświadczeń i danych – zgodnie z postanowieniami ust. 6, 7, 8 poniżej oraz § 4 ust. 8. 

3. Zadanie konkursowe polega na udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 grudnia 2020 roku do godziny 16.00 w salonie Elan przy ul. Szczyrkowska 166/5 w Bystrej 

5. Uczestnik może tylko raz wziąć udział w konkursie. 

§ 4 

NAGRODY i LAUREACI 

1. Uczestnik, który udzieli najkreatywniejszej odpowiedzi na pytanie, zgodnie z wytyczną Komisji Konkursowej, zdobywa nagrodę i zwany jest dalej „Laureatem”. 

2. Laureat otrzyma nagrodę: 

Jeden samochód na weekend (sobota-niedziela) z pełnym bakiem wybranej marki i modelu samochodu spośród Citroena, Volskwagena, SEATA z uwzględnieniem dostępności wybranego modelu samochodu w salonie. Fundatorem nagrody jest firma P.H.U. AUTO-GAZDA MICHAŁ GAZDA 

3. Organizator powoła komisję (dalej „Komisja Konkursowa”), która dokonuje oceny Wyników Konkursowych opublikowanych zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3,4,5 oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

4. Nagrodę otrzymuje Laureat, który kompletnie i prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe i przedstawi najciekawszą odpowiedz na zadane pytanie. 

5. Uczestnik może zostać Laureatem tylko jeden (1) raz. 

6. Po otrzymaniu nagrody laureat jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru, wraz z podaniem swoich danych: 

a) imię i nazwisko, 

b) e-mail, 

c) telefon, 

d) oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Organizatora lub inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji konkursu “ Wygraj samochód na weekend” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie nagrody w tym konkursie. Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania.” Przekazanie przez Laureata swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Laureatem w celu wydania Nagrody. Dane te nie będą wykorzystywane w innych celach. 

8. Podanie danych jest warunkiem dokonania odbioru nagrody, zgodnie z ust. 10 poniżej. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, a także nieotrzymanie od Laureata wiadomości e-mail skutkuje utratą przez Laureata prawa do Nagrody. 

§ 5 

DANE OSOBOWE 

1. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Organizator oświadcza, że pozostaje Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu i w tym zakresie zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich obowiązków ciążących na nim jako ADO wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„RODO”). Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych, niezbędnej do prawidłowego zrealizowania Konkursu (w tym przechowywania, archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, postepowania reklamacyjnego). Wzór stosownej klauzuli stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w salonie Elan przy ul. Szczyrkowska 166/5 w Bystrej 

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego 

Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z 

Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

Załącznik nr 1 

Przetwarzanie danych wyłącznie dla celów organizacyjnych 

Treść klauzul zgód oraz klauzul informacyjnych 

Administratorem danych osobowych jest: P.H.U. AUTO-GAZDA MICHAŁ GAZDA 

(„Organizator”), która przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji konkursu pod nazwą “Wygraj samochód na weekend” („Konkurs”). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Wydarzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez 

P.H.U. AUTO-GAZDA MICHAŁ GAZDA w Pszczynie w celu realizacji konkursu pod nazwą “ Wygraj samochód na weekend” w którym biorę udział. 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotowi zarządzającemu centrum oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby i na czas trwania Wydarzenia lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych, wyrażonej na poszczególny cel. 

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.