REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Otwarcie Showroom-u ELAN w Bystrej

2. Organizatorem Konkursu jest dystrybutor sprzętu sportowego  INA SPORT s r o

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma INA SPOR sro., dystrybutor

Narciarskiego sprzętu marki ELAN

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie lokalnie w Showroom-ie marki ELAN; ul. Szczyrkowska 166/5, 43-360 Bystra, a wyniki i rozstrzygnięcie konkursu ogłosimy na profilu 

Facebook-owym:  https://www.facebook.com/ElanSkisPoland  w dniu 5 grudnia 2020 r do godziny 16:00.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego

lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem INA SPORT s r o

c) nie jest członkiem rodziny pracownika INA SPORT s r o

d) zapisała się do “listy obecności” w czasie trwania “otwarcia showroomu ELAN” 

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

Koszulka ELAN Męska
Koszulka Elan Damska
Opaska ELAN
Torba na buty i kask ELAN
Czapka ELAN Retro
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni w drodze losowania, którzy w czasie trwania konkursu, odwiedzą nasz showroom ELAN w Bystrej przy ul. Szczyrkowska 166/5 i dopiszą się do “Listy obecności”
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną niezwłocznie po losowaniu powiadomieni o wygranej przez naszą Komisję po zakończeniu Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien potwierdzić osobiście chęć przyjęcia wylosowanej nagrody lub jej  odmówienia pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z o dpowiedzialności za konkurs prowadzony przez INA SPORT s r o

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystanie pozostawionego adresu email w celach marketingowych i dopisanie do newslettera na stronie Elanskis.pl

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, późniejszego marketingu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje odczasu opublikowania go na stronie www.elanskis.pl